Annual schedule

Жилийн ажлын хуваарь

Нөхцөл байдлаас хамаарч арга хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдол бий.